W celu zapewnienia wygody Klientów nasz sklep korzysta z plików cookies

Od 25 maja bieżącego roku we wszystkich państwach członkowskich UE wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu dostosowania się do aktualnych wymogów prawnych, wprowadzone zostały zmiany do regulacji dotyczących sklepu internetowego www.e-multiko.pl, w związku z czym przekazujemy klauzulę informacyjną, która dostarczy Państwu wszystkich niezbędnych informacji w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez Multiko Narkiewicz Sp. j .  

close

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przekazywanych danych osobowych

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MULTIKO NARKIEWICZ SP.J. ul. T.A Wendy 10, 71-004 Szczecin, KRS: 0000319823, NIP: 5271036099, REGON: 011273838, tel.: +48 510-020-601, biuro@multiko.com.pl, www.multiko.com.pl („MULTIKO”), pełniącego rolę administratora danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingu – o ile zostaną wyrażone odpowiednie zgody.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 („Ustawa o Ochronie danych osobowych”) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

Sposób pozyskania danych osobowych, rodzaj i cel przetwarzania danych osobowych

MULTIKO pozyskuje dane osobowe Klientów bezpośrednio od Klientów w procesie rejestracji w sklepie internetowym MULTIKO, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Klientów.

Przekazane dane osobowe (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer telefonu, adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej) są przetwarzane przez MULTIKO:

1)     na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

  1. w celu rejestracji w sklepie internetowym MULTIKO,
  2. w celach marketingowych, w tym profilowania, obejmujących przekazywanie informacji o promocjach, produktach lub ofertach specjalnie dedykowanych Klientom,

2)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  1. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. złożenie Zamówienia) i jej należytej realizacji przez MULTIKO na rzecz danego Klienta,
  2. obsługi roszczeń Klientów, związanych z zawartą Umową,

3)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  1. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MULTIKO takich jak obowiązki podatkowe i archiwizacyjne,
  2. w celu zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania Regulaminu MULTIKO, przeciwdziałanie nieprawidłowościom,

4)     na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO MULTIKO przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez Klientów oraz zbierane automatycznie na temat sposobu korzystania ze sklepu MULTIKO:

  1. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów MULTIKO tj. w przypadku: ustalenia i dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, uczestnictwem lub działaniem programu lojalnościowego MULTIKO,
  2. tworzenia analiz lub statystyk dla celów raportowania, badań marketingowych, opracowania oferty w celu optymalizacji i personalizacji funkcji sklepu MULTIKO, oraz zapewnienia bezpieczeństwa i wsparcia obsługi klienta,

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych potwierdzana jest przez Klienta poprzez akceptację treści Regulaminu i Polityki Prywatności oraz przez zaznaczenie odpowiednich okien funkcyjnych umieszczonych na stronach Sklepu.

Dobrowolność podania danych osobowych

Przekazanie przez Klientów danych osobowych nie jest obowiązkiem ustawowym, jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy, uczestniczenia przez Klientów w ewentualnych programach lojalnościowych MULTIKO, korzystania z rabatów lub otrzymania informacji o promocjach, w tym o ofertach specjalnych.

Przekazywanie danych osobowych i uzyskiwanie danych od podmiotów trzecich

Dane osobowe Klientów MULTIKO może przekazać:

1)     podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu MULTIKO i uczestniczącym w prowadzeniu i obsłudze sklepu internetowego MULTIKO, ewentualnych programów lojalnościowych MULTIKO, w tym przy organizacji akcji marketingowych,

2)     podmiotom świadczącym na rzecz MULTIKO usługi prawne, podatkowe, teleinformatyczne,

3)     podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską.

W przypadku Klienta, korzystającego z elektronicznego sposobu płatności, MULTIKO udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu dany rodzaj płatności w sklepie MULTIKO, wyłącznie w celu należytej realizacji umowy.

MULTIKO uzyskuje dane osobowe Klientów również od usługodawców prowadzących platformy transakcyjne on-line (np. Allegro, eBay, Amazon) w celach związanych z przeprowadzaniem danej transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą Klienta.

Okres przechowywania danych osobowych

Pozyskane od Klientów dane osobowe przechowywane będą przez okres obowiązywania umowy , a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, wynikających ze zawartej umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania związanego z dochodzeniem roszczeń − przez czas trwania takiego postępowania.

Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją w sklepie MULTIKO będą przetwarzane do czasu usunięcia Konta.

Dane Klientów przetwarzane dla celów wypełniania obowiązków podatkowych lub ewidencyjnych będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia realizacji umowy, zaś w przypadku wszczęcia postępowania podatkowego − przez czas trwania takiego postępowania.

Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przetwarzane do czasu cofnięcia odpowiednich zgód.

Automatyczne podejmowanie decyzji i profilowanie

Niektóre dane osobowe Klientów i inne informacje, przetwarzane przez MULTIKO w związku z rejestracją i korzystaniem ze sklepu MULTIKO, takie jak: płeć, wiek, wartość zakupów, częstotliwość zakupów, rodzaj zakupów, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i wykorzystywane w celu profilowania, tj. w celu określenia preferencji Klientów i przygotowania informacji o promocjach, produktach lub ofertach dedykowanych poszczególnym Klientom. MULTIKO wykorzystuje w tym celu internetowe narzędzia służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego MULTIKO – tj. Google Analytics. Spółka Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji.

Wobec wykorzystania informacji, stanowiących dane osobowe, w celach profilowania, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu do MULTIKO. 

Prawa Klientów względem przetwarzania danych osobowych

Klientom MULTIKO przysługują następujące prawa:

1)     prawo żądania dostępu do danych osobowych – w tym uzyskania informacji o przetwarzanych przez danych oraz o kopię danych,

2)     prawo do sprostowania (poprawienia) danych,

3)     prawo do usunięcia danych przetwarzanych w sposób bezpodstawny lub w przypadku gdy dane nie są niezbędne Administrator do celów dla których zostały zebrane,

4)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

5)     prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych,

6)     prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

7)     prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzania danych osobowych jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi prawnie uzasadnionego interesu MULTIKO.

Wskazane uprawnienia Klient może zrealizować poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia MULTIKO – osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej. MULTIKO jest uprawnione do uwierzytelnienia tożsamości osoby, od której oświadczenie pochodzi.

Możliwość skorzystania przez Klienta z danego uprawnienia zależy od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.

Szczególnym uprawnieniem jest prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego, które przysługuje Klientowi w dowolnym momencie i obliguje MULTIKO do zaprzestania przetwarzania danych do tego celu.

Ponadto Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Zabezpieczenia

MULTIKO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do ewentualnych zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.


Dla architekta

Znajdą Państwo do pobrania pliki z bryłami 3D

Więcej

Szybka dostawa

Nasze produkty wysyłamy za porednictwem firm kurierskich. Dostawa w ciągu 24 godzin.

Łatwa wymiana

Możliwosć wymiany i zwrotu towar – więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie

Więcej

Proste zakupy

Zakupy z nami to czysta przyjemność.

Kliknij aby rozpocząć.