W celu zapewnienia wygody Klientów nasz sklep korzysta z plików cookies

Od 25 maja bieżącego roku we wszystkich państwach członkowskich UE wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu dostosowania się do aktualnych wymogów prawnych, wprowadzone zostały zmiany do regulacji dotyczących sklepu internetowego www.e-multiko.pl, w związku z czym przekazujemy klauzulę informacyjną, która dostarczy Państwu wszystkich niezbędnych informacji w przedmiocie przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem usług przez Multiko Narkiewicz Sp. j .  

close

Regulamin sklepu internetowego

Załączniki: Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległośćFormularz reklamacyjny

§ 1. Znaczenie określeń użytych w Regulaminie

 1. Niżej wymienione określenia użyte w Regulaminie, w różnych formach gramatycznych, oznaczają:

  1. Sklep – sklep internetowy „e-multiko.pl – Sklep Internetowy” dostępny pod adresem strony internetowej: http://e-multiko.pl,

  2. Serwis internetowy sklepu – strona internetowa Sklepu, dostępna pod adresem strony internetowej: http://e-multiko.pl oraz jej podstrony,

  3. Użytkownik serwisu – osoba korzystająca z Serwisu internetowego sklepu,

  4. Sprzedawca – Multiko Narkiewicz spółka jawna, z siedzibą: ul. Cukrowa 12d, 71-004 Szczecin, z miejscem prowadzenia działalności: ul. T.A. Wendy 10, 70-655 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 319823, posiadająca NIP: 5271036099, nr REGON: 011273838,

  5. Nabywca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie i zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży,

  6. Konsument – nabywca, będący osobą fizyczną, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży, której zawarcie nie było związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tego nabywcy,

  7. Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, określające model i liczbę sztuk Towaru oraz wskazujące na wybór dodatkowych opcji Zamówienia,

  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. t.j. 2014 r. poz. 121), mająca za przedmiot Towar,

  9. Towar – rzecz ruchoma prezentowana na stronie internetowej Sklepu jako dostępna do sprzedaży,

  10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

 1. O ile w treści Regulaminu nie wskazano inaczej, postanowienia Regulaminu, dotyczące uprawnień lub obowiązków Nabywcy, stosuje się również do uprawnień lub obowiązków Konsumenta.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady użytkowania sklepu internetowego „e-multiko.pl – Sklep Internetowy”, dostępnego pod adresem strony internetowej: http://e-multiko.pl, a w szczególności: zasady składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu, zasady zawierania Umów sprzedaży, dostawy Towaru, składania i rozpatrywania reklamacji oraz zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy.

 2. Użytkowanie Serwisu internetowego sklepu wymaga wcześniejszej akceptacji Regulaminu. Regulamin stanowi również integralną część zawieranych za pośrednictwem Sklepu Umów sprzedaży.

 3. Nabywca może w każdym czasie uzyskać dostęp do pełnej, aktualnej treści Regulaminu, za pośrednictwem odnośnika znajdującego się w Serwisie internetowym sklepu oraz sporządzić, we własnym zakresie i na własny koszt, wydruk Regulaminu.

 4. Właścicielem sklepu internetowego „e-multiko.pl – Sklep Internetowy”, dostępnego pod adresem strony internetowej: http://e-multiko.pl, jest Multiko Narkiewicz spółka jawna, z siedzibą: ul. Cukrowa 12d, 71-004 Szczecin, z miejscem prowadzenia działalności: ul. T.A. Wendy 10, 70-655 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 319823, posiadająca NIP: 5271036099, nr REGON: 011273838. Właściciel sklepu jest stroną Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu.

 5. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu są umowami zawieranymi na odległość, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Umowy te nakładają na Nabywcę obowiązek zapłaty.

 6. Sprzedawca, za zgodą osób, których to dotyczy, przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Serwisu internetowego sklepu oraz dla realizacji Umów sprzedaży. Kwestie ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu zostały uregulowane w odrębnym dokumencie: „Polityka prywatności”.

§ 3. Rejestracja w Serwisie internetowym sklepu

 1. Korzystanie z Serwisu internetowego sklepu wymaga rejestracji. Podczas rejestracji, Użytkownik serwisu zapoznaje się z treścią Regulaminu, podaje w formularzu wymagane dane, o których mowa w ust. 2 oraz potwierdza rejestrację, poprzez kliknięcie przycisku dostępnego w Serwisie internetowym sklepu.

 2. W celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji Umowy sprzedaży, w formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie danych Nabywcy, w tym również danych osobowych:

  1. imienia, nazwiska lub firmy,

  2. adresu dla dostawy Towaru,

  3. numeru NIP,

  4. numeru telefonu i adresu email.

 3. W przypadku zmiany danych Nabywcy, możliwe jest wprowadzenie zmienionych danych przy użyciu odpowiedniego formularza dostępnego w Serwisie internetowym sklepu.

 4. Poprzez potwierdzenie rejestracji w Serwisie internetowym sklepu, Użytkownik serwisu oświadcza, że:

  1. zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje Regulamin bez zastrzeżeń,

  2. podane przez niego dane są zgodne z rzeczywistością i aktualne,

  3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania Serwisu internetowego sklepu oraz dla realizacji Umów sprzedaży.

§ 4. Obowiązki Użytkownika serwisu

 1. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do:

  1. korzystania z Serwisu internetowego sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  2. niepodejmowania działań zmierzających do uzyskania informacji nieprzeznaczonych dla Użytkownika serwisu,

  3. nieprzesyłania innym użytkownikom Serwisu internetowego sklepu oraz niezamieszczenia w Serwisie internetowym sklepu niezamówionej informacji handlowej,

  4. korzystania z Serwisu internetowego sklepu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postawieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,

  5. sprawdzenia aktualności danych Nabywcy, przed złożeniem każdego kolejnego Zamówienia oraz wprowadzenia aktualnych danych, w przypadku zmiany danych Nabywcy.

 1. Zabrania się udostępniania przez Użytkownika serwisu hasła do Serwisu internetowego sklepu osobom trzecim.

 2. W przypadku naruszenia przez Użytkownika serwisu określonych w Regulaminie zasad korzystania z Serwisu internetowego sklepu, Sprzedawca może pozbawić Użytkownika serwisu prawa do korzystania z tego serwisu, w tym prawa do składania Zamówień. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu internetowego sklepu nie może ponownie z niego korzystać bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność realizacji Umowy sprzedaży, wskutek podania przez Nabywcę nieprawdziwych bądź nieaktualnych danych podczas rejestracji, utraty aktualności danych Nabywcy oraz niewprowadzenia aktualnych danych przed złożeniem Zamówienia.

 4. W celu usunięcia konta Użytkownika serwisu z Serwisu internetowego sklepu, należy wysłać wiadomość email z prośbą o usunięcie konta i podaniem danych identyfikacyjnych (login) na adres: monika@multiko.com.pl.

§ 5. Sposób złożenia Zamówienia

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, konieczne jest złożenie Zamówienia na określony Towar w Serwisie internetowym sklepu. Złożenie Zamówienia następuje poprzez:

  1. wybór modelu Towaru spośród dostępnych do sprzedaży w Serwisie internetowym sklepu, określenie liczby sztuk Towaru i wybór dodatkowych opcji Zamówienia,

  2. dodanie wybranego Towaru do koszyka, poprzez kliknięcie przycisku dostępnego w Serwisie internetowym sklepu,

  3. wybór metody zapłaty za Towar, sposobu dostawy Towaru i adresu dla dostawy Towaru, jeżeli jest inny, niż podany podczas rejestracji w Serwisie internetowym sklepu oraz ich zaakceptowanie, poprzez kliknięcie przycisku dostępnego w Serwisie internetowym sklepu,

  4. zapoznanie się z treścią informacji dla Konsumenta, o których mowa w § 6,

  5. potwierdzenie złożenia Zamówienia, poprzez kliknięcie przycisku dostępnego w Serwisie internetowym sklepu, oznaczonego słowami: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 2. Do czasu potwierdzenia złożenia Zamówienia w sposób określony w ust. 1 pkt 5, Nabywca ma możliwość zmiany szczegółów Zamówienia lub rezygnacji ze złożenia Zamówienia. Zmiana szczegółów Zamówienia lub rezygnacja ze złożenia Zamówienia, w sposób tu opisany, nie jest związana z żadną dodatkową odpłatnością dla Nabywcy.

 3. Złożenie Zamówienia możliwe jest również drogą telefoniczną – pod numerem: 91-432-97-30, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:30 do 16:30.

 4. Złożenie Zamówienia w sposób wyżej określony stanowi wyrażenie woli Nabywcy związania się Umową sprzedaży zawieraną ze Sprzedawcą na warunkach wynikających z Zamówienia oraz z Regulaminu, a także potwierdzenie wiedzy Nabywcy, że Zamówienie związane jest z obowiązkiem zapłaty.

 5. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, złożonego w sposób wyżej określony, Sprzedawca prześle na adres email Nabywcy potwierdzenie otrzymania Zamówienia.

§ 6. Informacje dla Konsumenta

 1. Bezpośrednio przed potwierdzeniem złożenia Zamówienia, w sposób określony w § 5 ust. 1 pkt 5, Sprzedawca informuje Konsumenta o:

  1. głównych cechach świadczenia, poprzez określenie modelu i liczby sztuk Towaru podanych w Zamówieniu oraz wskazanie na wybór dodatkowych opcji Zamówienia,

  2. danych Sprzedawcy, wskazanych w treści § 1 pkt 4 oraz danych kontaktowych, określonych w § 17,

  3. adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje,

  4. cenie za Towar podany w Zamówieniu wraz z należnym podatkiem VAT, sposobie obliczenia wynagrodzenia za dodatkowe opcje Zamówienia, o kosztach dostawy Towaru i kosztach związanych z płatnością za Towar,

  5. metodach płatności za Towar i terminie zapłaty,

  6. sposobach dostawy towaru i przewidywanym terminie dostawy Towaru,

  7. możliwości odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży i przypadkach, w których uprawnienie to Konsumentowi nie przysługuje, sposobie oraz terminie odstąpienia od umowy i kosztach zwrotu rzeczy, w przypadku odstąpienia od umowy, o których mowa w § 10,

  8. obowiązku Sprzedawcy dostarczenia Towaru bez wad i stosowanej przez Sprzedawcę procedurze rozpatrywania reklamacji, o których mowa w § 11,

  9. udzieleniu bądź braku udzielenia Konsumentowi gwarancji na Towar oraz treści gwarancji,

  10. możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, o których mowa w treści § 14.

 2. Informacja określona w treści ust. 1 jest przedstawiana Konsumentowi w komunikatach wyświetlanych w Serwisie internetowym sklepu podczas składania Zamówienia. Wzór informacji znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

§ 7. Zawarcie Umowy sprzedaży

 1. Niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, złożonego w sposób określony w § 5, Sprzedawca weryfikuje dostępność Towaru wybranego przez Nabywcę.

 2. W przypadku wyboru przez Nabywcę dodatkowych opcji Zamówienia, Sprzedawca uzgadnia z Nabywcą, w dalszej korespondencji email lub drogą telefoniczną, wszelkie niezbędne szczegóły realizacji tych opcji Zamówienia oraz przedstawia Nabywcy koszty ich realizacji.

 3. Niezwłocznie po zweryfikowaniu, iż Towar objęty Zamówieniem jest dostępny, Sprzedawca powiadamia Nabywcę o przyjęciu Zamówienia w wiadomości email. Do powiadomienia Sprzedawca załącza fakturę pro forma, obejmującą cenę za Towar.

 4. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru bądź realizacji dodatkowych opcji Zamówienia, Sprzedawca informuje o tym fakcie Nabywcę w wiadomości email.

§ 8. Płatność za Towar

 1. Ceny za Towar przedstawiane są w Serwisie internetowym sklepu i określone są w złotych polskich.

 2. Ceny za Towar przedstawiane w Serwisie internetowym sklepu obejmują należny podatek VAT oraz wszelkie inne należności o charakterze publicznoprawnym. W przypadku dostawy Towaru poza granice państw członkowskich Unii Europejskiej, do ceny doliczane jest również należne cło.

 3. Ceny za Towar przedstawiane w Serwisie internetowym sklepu nie obejmują:

 1. wynagrodzenia za dodatkowe opcje Zamówienia, którego wysokość może zostać ustalona dopiero po dokonaniu przez Sprzedawcę z Nabywcą uzgodnień, o których mowa w § 9 ust. 2; w Serwisie internetowym sklepu przedstawiany jest jednak sposób obliczenia wynagrodzenia za dodatkowe opcje Zamówienia;

 2. kosztów dostawy Towaru oraz kosztów związanych z płatnością za Towar; informacje dotyczące kosztów poszczególnych sposobów dostawy Towaru oraz kosztów związanych z poszczególnymi metodami płatności za Towar przedstawiane są jednak w Serwisie internetowym sklepu.

 1. Sprzedawca może udzielać specjalnych rabatów wybranym Nabywcom, w szczególności dokonującym dużej liczby Zamówień, a ponadto przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże. Promocje mogą być ograniczone w czasie lub ze względu na dostępność Towaru (do wyczerpania zapasów) i nie podlegają łączeniu, o ile Sprzedawca nie postanowi inaczej.

 2. Ceny promocyjne wprowadzone po złożeniu Zamówienia przez Nabywcę nie mają wpływu na wysokość ceny za Towar określonej w Umowie sprzedaży.

 3. Formami płatności za Towar dla Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego są:

  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, którego numer podany jest w powiadomieniu o przyjęciu Zamówienia oraz na fakturze pro forma,

  2. płatność gotówką przy odbiorze Towaru.

 4. Nabywca dokonuje zapłaty ceny za Towar na podstawie faktury pro forma, otrzymanej wraz z powiadomieniem o przyjęciu Zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 3. Po otrzymaniu zapłaty należności stwierdzonej w fakturze pro forma, Sprzedawca wystawia nabywcy fakturę VAT.

 5. W przypadku powstania obowiązku Sprzedawcy zwrotu ceny za Towar, w szczególności wskutek odstąpienia przez Nabywcę od umowy sprzedaży, Sprzedawca wystawia Nabywcy fakturę korygującą. Nabywca zobowiązany jest do podpisania faktury korygującej oraz jej odesłania Sprzedawcy.

§ 9. Dostawa Towaru

 1. Towar dostarczany jest pod adres wskazany przez Nabywcę podczas rejestracji lub inny adres podany podczas składania Zamówienia. Możliwy jest również odbiór osobisty Towaru w stacjonarnym salonie sprzedaży Sprzedawcy.

 2. Miejsce dostawy Towaru jest ograniczone do terytorium Polski. Dostawa Towaru za granicę jest możliwa po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

 3. Dostawa Towaru może zostać zrealizowana przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, przy czym Sprzedawca zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości wyboru sposobu dostawy Towaru dla określonych rodzajów Towaru. Wyboru sposobu dostawy Towaru, spośród dostępnych w Serwisie internetowym sklepu dla wybranego rodzaju Towaru, dokonuje Nabywca podczas składania Zamówienia.

 4. Równocześnie z dostawą Towaru, Sprzedawca dostarcza Nabywcy egzemplarz faktury VAT przeznaczony dla Nabywcy. Konsumentowi dostarczany jest nadto wydruk informacji, o której mowa w § 6 ust. 2.

 5. Podczas odbioru przesyłki z Towarem, Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia jej stanu i zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń lub braków osobie realizującej dostawę.

 6. Nabywca zostanie obciążony kosztami zwrotu przesyłki do Sprzedawcy, na kwotę zgodną z cennikiem dostawcy, w przypadku gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu dla dostawy Towaru, o którym Nabywca nie powiadomił uprzednio Sprzedawcy.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie, spowodowane podaniem przez Nabywcę błędnego lub niedokładnego adresu dla dostawy Towaru.

§ 10. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  6. zawartej w drodze aukcji publicznej.

 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Towaru.

 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną – emailem). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu bądź na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Użycie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

 5. Informacja o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłana Sprzedawcy:

  1. pocztą tradycyjną – na adres: Multiko Narkiewicz spółka jawna, ul. T.A. Wendy 10, 70-655 Szczecin, lub

  2. pocztą elektroniczną – na adres email: lila@multiko.com.pl.

 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie informacji, dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

 8. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej metody płatności, jak użyta przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

 10. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu dla zwrotu Towaru wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.

 11. Zwrotu Towaru należy dokonać przesyłką pocztową, kurierską lub w inny wybrany sposób na adres Sprzedawcy: Multiko Narkiewicz spółka jawna,ul. T.A. Wendy 10, 70-655 Szczecin. W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia Towaru podczas transportu, Sprzedawca zaleca wybór takiego samego sposobu transportu Towaru, jaki został użyty dla jego dostawy do Konsumenta.

 12. Konsumenta obciążają bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi również ryzyko uszkodzenia Towaru podczas zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

§ 11. Rękojmia za wady

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Nabywcy Towaru pozbawionego wad fizycznych lub prawnych i odpowiada względem Nabywcy za takie wady (rękojmia za wady).

 2. Jeżeli Towar ma wadę, Nabywca może:

  1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo jego naprawy,

  2. żądać obniżenia ceny za Towar,

  3. odstąpić od Umowy sprzedaży.

 3. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 2, Nabywca powinien przesłać Sprzedawcy oświadczenie o swoim żądaniu. Oświadczenie to powinno zawierać następujące elementy:

  1. imię, nazwisko lub firmę oraz adres zamieszkania lub siedziby Nabywcy,

  2. numer zamówienia lub numer faktury VAT wystawionej Nabywcy,

  3. określenie jednego z żądań, o których mowa w ust. 2,

  4. opis wady Towaru,

  5. określenie sposobu zwrotu ceny, np. poprzez wskazanie numeru rachunku bankowego Nabywcy,

  6. dokumenty wskazujące na zasadność żądania obniżenia ceny w określonej przez Nabywcę wysokości, w postaci np. faktury VAT, rachunku, potwierdzenia realizacji zamówienia,

  7. kopię protokołu reklamacyjnego, w przypadku powstania ubytków lub uszkodzeń Towaru podczas jego dostawy do Nabywcy,

  8. podpis lub podpis i pieczęć Nabywcy, w przypadku oświadczenia przesyłanego pocztą tradycyjną.

 4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zostać przesłane Sprzedawcy w następujący sposób:

 1. pocztą tradycyjną – na adres: Multiko Narkiewicz spółka jawna, ul. T.A. Wendy 10, 70-655 Szczecin,,

 2. pocztą elektroniczną – na adres email: lila@multiko.com.pl.

 1. W przypadku żądania wymiany Towaru na wolny od wad albo jego naprawy lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, Nabywca jest ponadto zobowiązany do przesłania Towaru, przesyłką pocztową lub kurierską, na adres Sprzedawcy określony w ust. 4 pkt 1.

 2. W przypadku przesłania Sprzedawcy niekompletnego oświadczenia lub niedostarczenia mu Towaru, Sprzedawca poinformuje Nabywcę o konieczności uzupełnienia oświadczenia lub zwrotu Towaru. Nabywca jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych danych bądź dostarczenia Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy.

 3. Po otrzymaniu od Nabywcy kompletnego oświadczenia oraz, gdy jest to wymagane, zwrotu Towaru, Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do rozpatrzenia zgłoszonego żądania. O swojej decyzji Sprzedawca informuje Nabywcę w formie pisemnej lub emailem.

§ 12. Gwarancja

 1. Sprzedawca może udzielić Nabywcy gwarancji na sprzedany Towar.

 2. W przypadku udzielenia gwarancji, Nabywcy wraz z Towarem dostarczany jest dokument gwarancyjny.Dokument gwarancyjny określa w szczególności charakter wad Towaru, za które odpowiada Sprzedawca

 3. O ile nie zastrzeżono inaczej, w przypadku udzielenia gwarancji, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana Nabywcy.

 4. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą określoną w § 11.

§ 13. Prawo Sprzedawcy odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawca może odstąpić od Umowy sprzedaży z winy Nabywcy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku gdy:

 1. Nabywca poda nieprawdziwe dane podczas rejestracji w Serwisie internetowym sklepu bądź, w przypadku zmiany danych po rejestracji, wprowadzania zmienionych danych przy użyciu formularza dostępnego w Serwisie internetowym sklepu,

 2. Nabywca nie opłaci należności stwierdzonej w fakturze pro forma w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z powiadomieniem o przyjęciu Zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 3,

 1. Sprzedawca informuje Nabywcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w formie pisemnej.

§ 14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.

§ 15. Wymagania techniczne Serwisu internetowego sklepu

Korzystanie z Serwisu internetowego sklepu jest możliwe pod warunkiem spełniania przez urządzenie końcowe Użytkownika serwisu (komputer, tablet lub inne podobne urządzenie) następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 1. rozdzielczość ekranu co najmniej 1024 × 768 px,

 2. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji co najmniej 9, Google Chrome w wersji co najmniej 34, Mozilla Firefox w wersji co najmniej 30,

 3. włączona obsługa JavaScript, cookies i plików graficznych w przeglądarce internetowej.

§ 16. Przechowywanie plików cookies

 1. W Serwisie internetowym sklepu wykorzystywane są pliki cookies, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu (komputerze, tablecie lub innym podobnym urządzeniu). Pliki te wykorzystywane są w celu:

 1. utrzymywania sesji Użytkownika serwisu po zalogowaniu w Serwisie internetowym sklepu,

 2. dostosowania treści podstron Serwisu internetowego sklepu do indywidualnych wymagań Użytkownika serwisu,

 3. tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych podstron Serwisu internetowego sklepu.

 1. Pliki cookies wykorzystywane w Serwisie internetowym sklepu mogą być wykorzystywane również przez operatorów serwisów reklamowych lub partnerów handlowych Sklepu.

 2. Oprogramowanie służące do przeglądania Serwisu internetowego sklepu (przeglądarka internetowa) w standardowych ustawieniach zazwyczaj dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Oprogramowanie to zazwyczaj dopuszcza też możliwość automatycznego blokowania zapisywania wszelkich plików cookies w urządzeniu końcowym, blokowania zapisywania indywidualnie oznaczonych plików cookies lub ich usuwania po zapisaniu. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera dokumentacja techniczna (pomoc) dostępna dla oprogramowania.

 3. Wprowadzenie przez Użytkownika serwisu ograniczeń w zapisywaniu plików cookies w urządzeniu końcowym lub usuwanie tych plików może wpłynąć negatywnie na sposób funkcjonowania Serwisu internetowego sklepu lub uniemożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego sklepu, Użytkownik serwisu musi wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym.

§ 17. Kontakt ze Sprzedawcą

Nabywca może kontaktować się ze Sprzedawcą przy użyciu następujących metod:

 1. pocztą tradycyjną – pod adresem: Multiko Narkiewicz spółka jawna, ul. T.A. Wendy 10, 70-655 Szczecin,,

 2. pocztą elektroniczną – pod adresem email: lila@multiko.com.pl,

 3. drogą telefoniczną – pod numerem: 91-432-97-30, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:30 do 16:30.

§ 18. Postanowienia końcowe

 1. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu, w sposób przewidziany prawem, za nieważne bądź nieskuteczne nie wywiera wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowanie znajduje reguła wynikająca z przepisów prawa, natomiast w braku takiej reguły, reguła najbliższa celom nieważnego postanowienia i celom całego Regulaminu.

 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy sprzedaży jest:

  1. sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy – dla umowy zawartej z Konsumentem,

  2. sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy – dla umowy zawartej z Nabywcą niebędącym Konsumentem.

 3. Prezentacja Towaru na stronie internetowej Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie jest zaproszeniem do złożenia oferty.

 4. Fotografie Towarów zamieszczone w Serwisie internetowym sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora lub wyświetlacza urządzenia końcowego Użytkownika serwisu, kolorystyka fotografii Towaru, a w szczególności odcień lub intensywność barw, może różnić się od rzeczywistej.

 5. Prawo autorskie do treści (słownych, graficznych, dźwiękowych lub multimedialnych) zamieszczonych w Serwisie internetowym sklepu przysługuje, o ile nie wskazano inaczej, Sprzedawcy. Sprzedawca wyraża zgodę na pobieranie i zapisywanie tych treści przez Użytkowników serwisu wyłącznie w celach związanych ze złożeniem Zamówienia oraz zawarciem Umowy sprzedaży.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem ________________. Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane są w Serwisie internetowym sklepu. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, za wiążące uznaje się brzmienie Regulaminu z dnia złożenia Zamówienia przez Nabywcę.

Załącznik nr 1 – formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Załącznik nr 2 – wzór informacji dla Konsumenta

Informacja udzielona Konsumentowi, zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 21 ust. 1 pkt 1 Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827):

I. Zawarta ze Sprzedawcą umowa jest umową sprzedaży, w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. t.j. 2014 r. poz. 121). Na jej podstawie, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentowi zamówionego Towaru, a Konsument jest zobowiązany do odbioru Towaru oraz zapłaty Sprzedawcy ceny. W przypadku określenia przez Konsumenta dodatkowych opcji zamówienia, przedmiot umowy stanowi również realizacja dodatkowych opcji zamówienia. Model i liczba sztuk wybranego Towaru oraz rodzaj dodatkowej opcji zamówienia określone są przez Konsumenta podczas składania Zamówienia, a także podane na przesłanych Konsumentowi fakturze pro forma oraz fakturze VAT.

II. Sprzedawcą jest Multiko Narkiewicz spółka jawna, z siedzibą: ul. Cukrowa 12d, 71-004 Szczecin, z miejscem prowadzenia działalności: ul. T.A. Wendy 10, 70-655 Szczecin,, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. 319823, posiadająca NIP: 5271036099, nr REGON: 011273838.

III. Oświadczenia dotyczące odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bądź rękojmi za wady powinny być składane Sprzedawcy w następujący sposób:

pocztą tradycyjną – pod adresem: Multiko Narkiewicz spółka jawna, ul. T.A. Wendy 10, 70-655 Szczecin,,

pocztą elektroniczną – pod adresem email: lila@multiko.com.pl.

W innych sprawach, możliwy jest również kontakt telefoniczny – pod numerem: 91-432-97-30, w dni robocze, to jest od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8:30 do 16:30.

IV. Cena za Towar, a w tym koszt poszczególnych metod dostawy Towaru i sposobów płatności za Towar, przedstawiana jest w Serwisie internetowym sklepu podczas składania Zamówienia. Ostateczna cena, zawierająca koszty wybranej metody dostawy Towaru i sposobu płatności za Towar oraz koszty wybranych dodatkowych opcji Zamówienia, jest przedstawiana w fakturze pro forma oraz w fakturze VAT, która jest przesyłana Konsumentowi wraz z zamówionym Towarem.

V. Informacje na temat dostępnych metod płatności za Towar i terminów zapłaty ceny oraz sposobów dostawy Towaru i przewidywanych terminów dostawy są przedstawiane podczas składania Zamówienia.

VI.1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

VI.2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

zawartej w drodze aukcji publicznej.

VI.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie Towaru.

VI.4. 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną – emailem). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu bądź na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Użycie tych formularzy nie jest obowiązkowe.

VI.5. Informacja o odstąpieniu od umowy musi zostać przesłana Sprzedawcy:

pocztą tradycyjną – na adres: Multiko Narkiewicz spółka jawna, ul. T.A. Wendy 10, 70-655 Szczecin, lub

pocztą elektroniczną – na adres email: lila@multiko.com.pl.

VI.6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest wysłanie informacji, dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VI.7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, za wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.

VI.8. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania od Konsumenta zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

VI.9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiej samej metody płatności, jak użyta przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku, Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.

VI.10. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu dla zwrotu Towaru wystarczające jest odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.

VI.11. Zwrotu Towaru należy dokonać przesyłką pocztową, kurierską lub w inny wybrany sposób na adres Sprzedawcy: Multiko Narkiewicz spółka jawna, ul. T.A. Wendy 10, 70-655 Szczecin,. W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia Towaru podczas transportu, Sprzedawca zaleca wybór takiego samego sposobu transportu Towaru, jaki został użyty dla jego dostawy do Konsumenta.

VI.12. Konsumenta obciążają bezpośrednie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

VI.13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Konsument ponosi również ryzyko uszkodzenia Towaru podczas zwrotu Towaru do Sprzedawcy.

VII.1. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania Nabywcy Towaru pozbawionego wad fizycznych lub prawnych i odpowiada względem Nabywcy za takie wady (rękojmia za wady).

VII.2. Jeżeli Towar ma wadę, Nabywca może:

żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo jego naprawy,

żądać obniżenia ceny za Towar,

odstąpić od Umowy sprzedaży.

VII.3. W celu skorzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 2, Nabywca powinien przesłać Sprzedawcy oświadczenie o swoim żądaniu. Oświadczenie to powinno zawierać następujące elementy:

imię, nazwisko lub firmę oraz adres zamieszkania lub siedziby Nabywcy,

numer zamówienia lub numer faktury VAT wystawionej Nabywcy,

określenie jednego z żądań, o których mowa w ust. 2,

opis wady Towaru,

- określenie sposobu zwrotu ceny, np. poprzez wskazanie numeru rachunku bankowego Nabywcy,

dokumenty wskazujące na zasadność żądania obniżenia ceny w określonej przez Nabywcę wysokości, w postaci np. faktury VAT, rachunku, potwierdzenia realizacji zamówienia,

kopię protokołu reklamacyjnego, w przypadku powstania ubytków lub uszkodzeń Towaru podczas jego dostawy do Nabywcy,

podpis lub podpis i pieczęć Nabywcy, w przypadku oświadczenia przesyłanego pocztą tradycyjną.

VII.4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zostać przesłane Sprzedawcy w następujący sposób:

pocztą tradycyjną – na adres: Multiko Narkiewicz spółka jawna, ul. T.A. Wendy 10, 70-655 Szczecin,

pocztą elektroniczną – na adres email: lila@multiko.com.pl.

VII.5. W przypadku żądania wymiany Towaru na wolny od wad albo jego naprawy lub odstąpienia od Umowy sprzedaży, Nabywca jest ponadto zobowiązany do przesłania Towaru, przesyłką pocztową lub kurierską, na adres Sprzedawcy określony w ust. 4 pkt 1.

VII.6. W przypadku przesłania Sprzedawcy niekompletnego oświadczenia lub niedostarczenia mu Towaru, Sprzedawca poinformuje Nabywcę o konieczności uzupełnienia oświadczenia lub zwrotu Towaru. Nabywca jest zobowiązany do uzupełnienia wymaganych danych bądź dostarczenia Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji od Sprzedawcy.

VII.7. Po otrzymaniu od Nabywcy kompletnego oświadczenia oraz, gdy jest to wymagane, zwrotu Towaru, Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do rozpatrzenia zgłoszonego żądania. O swojej decyzji Sprzedawca informuje Nabywcę w formie pisemnej lub emailem.

VIII.1. Sprzedawca może udzielić Nabywcy gwarancji na sprzedany Towar.

VIII.2. W przypadku udzielenia gwarancji, Nabywcy wraz z Towarem dostarczany jest dokument gwarancyjny.Dokument gwarancyjny określa w szczególności charakter wad Towaru, za które odpowiada Sprzedawca

VIII.3.O ile nie zastrzeżono inaczej, w przypadku udzielenia gwarancji, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została wydana Nabywcy.

VIII.4. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą przewidzianą dla rękojmi za wady (pkt VII niniejszej informacji).

IX.1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

IX.2. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą.

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej: 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl.


Dla architekta

Znajdą Państwo do pobrania pliki z bryłami 3D

Więcej

Szybka dostawa

Nasze produkty wysyłamy za porednictwem firm kurierskich. Dostawa w ciągu 24 godzin.

Łatwa wymiana

Możliwosć wymiany i zwrotu towar – więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie

Więcej

Proste zakupy

Zakupy z nami to czysta przyjemność.

Kliknij aby rozpocząć.